Obsah

 

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

1.

Název

Obec Veletov

2.

Důvod a způsob založení

Obec Veletov vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce xxxx.

Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 3.

Organizační struktura

Samospráva
Zastupitelstvo - 7 členů

Státní správa
Beneš Pavel      - starosta
Jankovský Václav - místostarosta
Slavíková Ivana - účetní, ohlašovna

4.

Kontaktní spojení

Obecní úřad Veletov
Veletov čp. 5
PSČ 280 02

Telefon:      
Kancelář starosty: 321 766 031 mobil: 724 180 042
E-mail: veletov@seznam.cz
Internet. stránky: www.veletov.cz

4.1.

Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Veletov
Veletov čp. 5
PSČ 280 02

4.2.

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Veletov
Veletov čp. 5
PSČ 280 02

4.3.

Úřední hodiny

Pondělí   17.00 - 19.00  
Středa   17.00 - 19.00  

4.4.

Telefonní čísla

Kancelář
Tel: 321 766 031
Kancelář starosty
Tel: 321 766 031
Mobil: 724 180 042
e-mail: veletov@seznam.cz

4.5.

Čísla faxu

 

4.6.

Adresa internetové stránky

www.veletov.cz

4.7.

Adresa e-podatelny

veletov@seznam.cz

4.8.

Další elektronické adresy

 

5.

Bankovní spojení

Komerční banka, a.s. Kolín
číslo účtu/kód banky:    10422151/0100

6.

 00235857

7.

DIČ

 CZ00235857

8.

Dokumenty

 

8.1.

Seznamy hl. dokumentů

Seznamy hlavních dokumentů

8.2.

Rozpočet

Rozpočet na rok 2010

9.

Žádosti o informace

Žádosti o informace

10.

Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání

11.

Opravné prostředky

Opravné prostředky

12.

Formuláře

Formuláře , které jsou k dispozici i v sídle Obecního úřadu Veletov
- Žádost o vydání povolení ke kácení stromů

- Oznamovací povinnost k místnímu poplatku ze psů podle OZV 1/2004

- Odhlášení psa z evidence

13.

Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Informace pro řešení životních situací můžete získat v kanceláři Obecního úřadu Veletov

14.

Předpisy

 

14.1.

Nejdůležitější používané předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

14.2.

Vydané právní předpisy

Obec Veletov vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.            zde

15.

Úhrady za poskytování informací

 

15.1.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy       zde

15.2.

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

16.

Licenční smlouvy

 

16.1.

Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

16.2.

Výhradní licence

V současné době nejsou obcí XXXXX poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.